obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A ZÁSADY GDPR

1.1 Úvodní ustanovení

Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Podmínky“) se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi firmou Libor Navrátil se sídlem Varšavské nám. 1099/7, 779 00 Olomouc, IČO: 01920634, živnostenský list vydal Magistrát města Olomouce, IDRZP: 140887784 (dále jen „dodavatel“ nebo „prodávající“), která je provozovatelem internetového obchodu na stránkách zpivankystryckalicka.cz a kupujícími, kteří jsou spotřebitelem (dále jen „odběratel“ nebo „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).

1.2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Dodavatel / prodávající – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / odběratel – spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3 Vyřízení objednávky a dodací lhůta

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení.

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

1.4 Doprava

Náklady na doručení se určují dle konečné výše objednávky po odečtení všech slev.

1.5 Platební podmínky

Bankovním převodem – za zboží platíte předem na uvedený bankovní účet před převzetím zboží od doručovatele (pošta, kurýr, výdejní místo).

 

Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

1.6 Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste objednali bez ohledu na změny.

1.7 EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Uvedené se týká pouze případů podléhajících EET. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů pro účely zaslání EET účtenky. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zasláním EET účtenky v elektronické podobě.

1.10 Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím.

Vrácena bude plná cena zboží dle daňového dokladu, bez nároku na vrácení nákladů souvisejících a poskytnutých bonusů (např. poštovné zdarma). Navrácení peněz bude uskutečněno bankovním převodem.

Při odstoupení od smlouvy je třeba řádně vyplnit REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ a zaslat emailem na info@zpivankystryckalicka.cz ve výše stanovené lhůtě.

Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Při zaslání zboží zpět prodávajícímu doporučujeme kupujícímu zboží zabalit tak, aby bylo během přepravy dostatečně chráněno proti znehodnocení. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu odeslány do 14 dnů od převzetí zboží prodávajícím. Náklady na vrácení zboží (doprava zboží zpět na sklad) hradí v případě odstoupení od smlouvy kupující.

 

2. REKLAMAČNÍ ŘÁD

2.1 Důvod reklamace

Poškozená zásilka

Pokud je balík s objednaným zbožím evidentně poškozen již při předávání pracovníkem České pošty, doporučujeme zásilku nepřebírat a informovat nás o této skutečnosti telefonicky či e-mailem, abychom ji pro Vás mohli opětovně vyexpedovat.

Poškozené zboží

Pokud zjistíte závadu až po rozbalení zásilky, neprodleně informujte náš zákaznický servis, a to telefonicky, e-mailem či poštou. Při komunikaci prosím vždy uveďte číslo objednávky nebo faktury, v případě písemné formy řádně vyplňte REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ.

 

 

3. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Veškeré osobní údaje nám svěřené jsou důvěrné a nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě, že chcete, aby vaše osobní údaje byly z naší databáze zcela odstraněny, zašlete prosím žádost o vymazání osobních údajů na adresu info@zpivankystryckalicka.cz a Vaše osobní údaje budou neprodleně z databáze odstraněny, v případě dalšího nákupu budete muset vytvořit zcela nový zákaznický účet. Své údaje můžete také měnit v sekci Váš účet.

3.1 GDPR Zásady: Zpracování osobních údajů zákazníků webového obchodu na stránkách zpivankystryckalicka.cz provozované firmou Libor Navrátil /dále jen provozovatel/  jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkráceně „GDPR“). Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českého právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany osobních údajů.

3.2 Zpracování osobních údajů:  Osobní údaje se mohou zpracovávat pouze na základě zákonného zpracování (a)nebo oprávněného titulu (a)nebo na základě udělení souhlasu. Osobní údaje jsou   zpracovávány jen v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, případně i pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost těchto subjektů. Jedná se tak většinou o zákazníky , dodavatele  a  jiné osoby, které jsou s námi ve smluvním vztahu. Všechny situace jsou upravené v těchto zásadách. Dále zpracováváme údaje nezbytné pro splnění právní povinnosti, například na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem, které jsou potřeba uchovávat dle zákona o DPH nebo zákona o účetnictví. Právě platná legislativa podnikatelským subjektům nařizuje archivovat po stanovenou dobu účetní doklady, mnohdy obsahující osobní údaje fyzických osob. Celistvost dat je žádoucí také v případě zpětné kontroly finančního úřadu

3.3 Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje: Osobní údaje získáváme od subjektů těchto údajů. Zpracováváme jen údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Neukládáme a nezpracováváme nepotřebné informace například jako je pohlaví, věk nebo místo výskytu, které jsou automaticky předávané provozovateli z některých sociálních sítí v okamžiku, kdy je zákazníkův účet propojen (nebo propojován) s účtem na sociálních sítích. Veškeré údaje jsou v příslušných on-line formulářích vždy rozděleny na povinné a nepovinné. U nepovinných je na zvážení Zákazníka zda je vyplní a pokud je vyplní, tak dává provozovateli souhlas se zpracováním těchto nepovinných údajů. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme konkrétního zákazníka.

3.4 Údaje zpracované na základě souhlasu: Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů provozovatele, ale jejich zpracování umožní zlepšovat služby a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu.

3.5 Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů:  Rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.

3.6 Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů: Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností poskytovatele a ochranu oprávněných zájmů je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

3.7 Účetní doklady:  Faktury a další účetní doklady vystavené poskytovatelem jsou v souladu s příslušnými předpisy, zejména § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i příslušné informace vztahující se k dané službě. Osobní údaje poskytovatel smaže nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí doby v předchozí větě.

3.8 Sdílení osobních údajů s jinými správci: Poskytovatel nesdílí osobní údaje s jinými správci ani třetími stranami.

Účinnost zásad GDPR je od 25. 5. 2018.